Yeni OHAL Kararnamesi: HDP'li belediyelere Kayyum geliyor

Yeni OHAL Kararnamesi: HDP'li belediyelere Kayyum geliyor
2 Eylül 2016 Cuma
00:22
Gündem

İlan edilen OHAL kapsamında, yeni bir kanun hükmünde kararname daha yayınladı. Resmi Gazete'de 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname yayımlandı. Yeni Kanun Hükmünde Kararname'de neler var, işte bazı detaylar.. Son dakika, Terör örgütlerine yardım eden belediye başkanları görevden alınıp belediyelere de Kayyum atanabilecek, Bu kararla birlikte, Güneydoğu bölgesinde PKK'ya destek ve yardım eden HDP'li belediyelerin başkanlarının görevden alınması, belediyelere de Kayyum atanması bekleniyor..

Son dakika, Terör örgütlerine yardım eden belediye başkanları görevden alınıp belediyelere de Kayyum atanabilecek, Bu kararla birlikte, Güneydoğu bölgesinde PKK'ya destek ve yardım eden HDP'li belediyelerin başkanlarının görevden alınması, belediyelere de Kayyum atanması bekleniyor..

Resmi Gazete'de yer alan 672 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi, kamudaki görevlerinden çıkarıldı. Kamudan çıkarılanlar arasında 7 bin 669 emniyet, 323 jandarma ve 2 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli ve 24 merkez valisi de bulunuyor

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında, 672 sayılı KHK Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname yer aldı.

Kararnamede, olağanüstü hal kapsamında kamu personeline ilişkin bazı tedbirler alınması kararının; Anayasanın 121'inci maddesi ile Olağanüstü Hal Kanununun 4'üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu'nca, 15 Ağustos 2016 tarihinde kararlaştırıldığı kaydedildi.

Bu KHK ile 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında, kamu personeline ilişkin bazı tedbirlerin alınmasının amaçlandığı belirtildi.

Buna göre, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan; bazı kamu kurumlarındaki çok sayıda kişi kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çok sayıda kişi, başka hiçbir işleme gerek kalmaksızın görevinden çıkarıldı.

Bu kişilere ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacağı, haklarında ayrıca özel kanun hükümlerine göre işlem tesis edileceği kaydedildi.

"BİR DAHA KAMU HİZMETİNDE İSTİHDAM EDİLEMEYECEKLER"

Bu kişilerin, birinci fıkra gereğince kamu görevinden, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden, Jandarma Genel Komutanlığı'ndan ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe ve/veya memuriyetleri alındığı ve bu kişilerin görev yaptıkları teşkilata yeniden kabul edilmeyecekleri, bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecekleri, doğrudan veya dolaylı olarak görevlendirilemeyecekleri, bunların uhdelerinde bulunan her türlü mütevelli heyet, kurul, komisyon, yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu üyeliği ve sair görevleri de sona ermiş sayılacağı bildirildi.

Bunların silah ruhsatları, gemi adamlığına ilişkin belgelerinin ve pilot lisanslarının iptal edileceği ve bu kişilerin oturdukları kamu konutlarından veya vakıflojmanlarından 15 gün içinde tahliye edileceği belirtildi.

Bu kişiler özel güvenlik şirketlerinin kurucusu, ortağı ve çalışanı olamayacak, bu kişiler hakkında ilgili bakanlık ve kurumlarca ilgili pasaport birimine derhal bildirimde bulunulacak. Bu bildirim üzerine ilgili pasaport birimlerince pasaportlar iptal edilecek.

Kamu görevinden çıkarılanlar, varsa uhdelerinde taşımış oldukları büyükelçi, vali gibi unvanları ve müsteşar, kaymakam ve benzeri meslek adlarını ve sıfatlarını kullanamazlar ve bu unvan, sıfat ve meslek adlarına bağlı olarak sağlanan haklardan yararlanamayacak.

Kamu ile ilişkisi kesilenler arasında, 24 merkez valisi de yer alıyor.

KENDİ İSTEKLERİYLE EMEKLİ OLAN HAKİM VE SAVCILAR MESLEĞE DÖNEBİLECEK

Resmi Gazete'de yayımlanan 673 sayılı KHK ile hakimlik ve savcılık mesleğinden kendi istekleriyle emekli olan veya tekrar mesleğe dönmek isteyenler, 2 ay içinde başvuruda bulunmaları ve mesleğe kabulde aranan nitelikleri kaybetmemiş olmaları şartıyla tekrar mesleklerine dönebilecek.

Ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyelikleri sona erdi
KHK ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri izleme kurullarının başkan ve üyelerinin üyeliklerinin sona erdiği ve 10 gün içinde 14/6/2001 tarihli ve 4681 sayılı Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları Kanunu'nda belirlenen usule göre yeniden seçim yapılacağı kaydedildi..

TERÖR SUÇLUSU BELEDİYE BAŞKANLARININ YERİNE KAYYUM

Buna göre hakkında teröre destek ve yataklıktan soruşturma açılan belediye yetkililerinin yerine atama yapılacak. 

Yeni yayınlanan KHK'da ilgili bölüm şöyle: 

3/72005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunun 45'inci maddesine birinci fıkraısnndan sonra gelmek üzere aşağıdaki fkra eklenmiştir: 

"Ancak, belediye başkanı ve başkan vekili ya da meclis üyesinin terör veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları sebebiyle görevden uzaklatırılması veya tutuklanması ya da kaum hizmetinden yasaklanması veya başkanlık sıfatı veya meclis üyeliğinin sona ermesi hallerinde 46'ncı maddedeki makamlarca belediye başkanı veya başkan vekil  ya da meclis üyesi görevlendirilir. Görevlendirilecek kişinin seeçlim yeterliliğine sahip  olması şarttır. Görevden uzaklaştırılan veya tutuklanan belediye meclisi üyesinin istifa etmesi halinde de bu fıkra hükümleri uygulanır. Bu fıkra gereğince belediye başkanı veya başkan vekili görevlenndirilen beledeiyelrde bütçe ve muhasebe iş ve işlemleri valilik onayı ile deftarlığa veya mal müdürlüğüene gördürülebilir. Bu beledyelerde belediye meclisi, başkanın çağrısı olmadıkça toplanamaz. Meclisin, encümenin ve komisyoların görev ve yetkileri 31'inci maddede belirtilen encümen üyeleri tarafından yürütülür".

MADDE 39 - 5393 Sayılı Kanunun 57'nci maddesine aşağıdak fıkraalar eklenmiştir. 

"Ancak belediye veya bağlı idaralerde;Y hizmetlerin aksatılmasının terör veya şiddet olaylarıyla mücadeleyi olumsuz etkilediğnini veyay etkileyeceğinin valililk tarafından bilerlenmesi halinde, valilik söz konusu hizmeti Yatırım İzleme ve Koordinasyon nBaşkanlığı, il özel idaresi veya kamu kurum ve kuruluşları aracılğıyla yapar veya yaptırır. Valiliğin talebi üzerine, yapılan veya yapılaak harcamalar karşığlı tutarlar, Maliye Bakanlığı ve İller Bankası Anonm Şirketince ilgili dare payından kiselireke ilgili kurum ve kurulaşa gönderilir. Merkezi yönetim bütçesi kapasındaki kamu idareelerine aktarılan tutarlar bu idarelerin bütçeleriyle ilişkilendirilir. Bu fıkra kapasındaki ihtiayçlar; parasal ve bütçe sınırlamasasına tabi olmaksızın 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22'inc maddesinde belirtilen usule göre temin edilir. 

Belediye ve bağlı idare imkanlarının terör veya şiddet olaylarına dolaylı ya da doğrudan destek sağlamak amacıyla kullanıldığnın valllik tarafından belirlenmesi durumunda, terör ve şiddet olaylarına destek olmak amacıyla kullanılan belmideye  veya bağlı idare taşınırlarının mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından el konulur. Bu fıkra kapsamında sorumluluğu tespit edeline belediye veya bağlı idare personelinin vali veya kaymaka tarafından görevden uzaklaşıtırlması halinde göreve iade işlemi ancak uzaklaştırma işlemini yapan makam tarafından yapılır. 

MADDE 40 - 5393 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. Geçici Madde 9: Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihden önce terör  veya terör örgütlerine yardım ve yataklık suçları kapsamında haklarında yürütülen soruştrma veya kovuşturma nedeniyle görevden uzaklaştırılan belediye başkanı, başkan vekili ve meclis üyelerinin yerine 45'inci maddenin birinci fıkrasının be bendin egöre işlem yapılmış olsa bile onbeş gün içerisinde 46'ncı maddedeki yetkili makamlarca 45'inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen usule göre görevlendirme yapılır.